หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์

1.1 ระบบอินเทอร์เน็ต

       อินเทอร์เน็ต (Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ที่มีการเชื่อมโยงหลาย เครือข่ายเข้าด้วยกันเปรียบเสมือนเครือข่ายใยแมงมุม ให้สามารถเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการติดต่อ สื่อสาร โดยภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ปัจจุบันการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตมีอยู่ มากมาย อาทิเช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ กรืออีเมล (E-mail) ระบบานทนา (Chat) การติดตามข่าวสารการอ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด การสืบค้นข้อมูลหรือการค้นหาข้อมูล การเยี่ยมชมหรือการซื้อสอนค้า ออนไลน์ การดาวน์โหลดโปรแกรม เกม เพลง ไฟล์ข้อมูลต่างๆ บริการดูหนัง ฟังเพลง รายการบันเทิงต่าง ๆ ออนไลน์ การเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) การประชุมทาง ไกลผ่านอินเทอร์เน็ต (Video Conference) โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต (VolP) การอัปโหลดข้อมูล และการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งพบปะพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ซึ่งพบว่าปัจจุบัน เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกได้แก่ Facebook, Twitter และในปัจจุบันระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ ได้เพิ่มโปรแกรมประยุกต์ (Application) ประเภท Line ให้สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และปัจจุบันใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Internet) มีปริมาณเพิ่ม มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันสนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครือข่าย อินเทอร์เน็ตผ่านทางระบบโทรศัพท์มือถือได้ จังทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงระบบ อินเทอร์เน็ต การเลือกใช้บริการต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตมรปริมาณเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง