หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์

2.1 ความสำคัญของการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์

      การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์นั้นมีความสำคัญในการพัฒนาระบบเว็บไซต์เป็นอย่างมาก เนื่องจากในการพัฒนาระบบใดๆ ก็ตาม จะต้องมีการวางแผนงานระบบ การศึกษาข้อมูล การศึกษาความเป็นไปได้ ของระบบ ว่าการพัฒนาระบบนั้นๆ มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด มีความคุ้มค่ากับระบบที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ หรือไม่ หรือพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบเดิมหรือไม่ มีความตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ตรงกับวัตถุประสงค์ หรือความต้องการของหน่วยงานของระบบที่จะพัฒนามากน้อยเพียงใด

2.2 ลักษณะโครงสร้างของเว็บไซต์

      ในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีควรจะต้องวางโครงสร้างให้สมดุล มีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหา โดยต้องวางแผนโครงสร้างให้ดี มีการเชื่อมต่อสัมพันธ์กันระหว่างรายการ (Menu) หรือโฮมเพจ (Home Page) กับเนื้อหาอื่นๆ รวมถึงการเชื่อมโยงไปสู่ภาพสื่อมัลติมีเดียและข้อความต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานระบบหลงทางขณะเข้าสู่เนื้อหาต่างๆ ในเว็บไซต์ จากหลักการนี้แสดงว่าโครงสร้างของเว็บไซต์เป็นส่วนที่ควรให้ความสำคัญ

        2.2.1 โครงสร้างของเว็บไซต์แบบเรียงตามลำดับ (Sequential Structure) โครงสร้างของเว็บไซต์แบบ เรียงตามลำดับเป็นโครงสร้างของเว็บไซต์แบบธรรมดาที่ใช้กันมากที่สุด เนื่องจากง่ายต่อการจัดระบบข้อมูล ข้อมูลที่นิยมจัดด้วยโครงสร้างแบบนี้มีเป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นเรื่องราวตามลำดับ ไม่ซับซ้อนมาก เหมาะกับ เว็บไซต์ที่มีขนาดเล็ก เนื้อหาไม่ซับซ้อน ใช้การลิงค์ (Link) ไปทีละหน้า ทิศทางของการเข้าสู่เนื้อหา (Navigation) ภายในเว็บจะเป็นการดำเนินเรื่องที่ต่อเนื่องในลักษณะของเส้นตรง โดยมี ปุ่มเดินหน้า-ถอยหลัง เป็นเครื่องมือหลักในการกำหนดทิศทาง ข้อเสียของโครงสร้างระบบนี้คือ ผู้ใช้ไม่สามารถกำหนดทิศทางการเข้าสู่ เนื้อหาของตนเองได้ ทำให้เสียเวลาในการเข้าสู่เนื้อหาเพราะต้องคลิกต่อเนื่องแบบเรียงลำดับ

                              

        2.2.2 โครงสร้างของเว็บไซต์แบบเรียงลำดับขั้น (Hierarchical Structure) โครงสร้างของเว็บไซต์แบบ เรียงลำดับขั้นเป็นโครงสร้างที่มีความเหมาะสมกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนต่าง ๆ และมีรายละเอียดย่อย ๆ ในแต่ละส่วนลดหลั่นกันมาในลักษณะเดียวกับแผนภูมิองค์กร จึงง่ายต่อการทำความเข้าใจ กับโครงสร้างของเนื้อหา ลักษณะเด่น คือ การมีจุดเริ่มต้นที่จุดรวมจุดเดียว