หน่วยที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์

       2.2.3 โครงสร้างของเว็บไซต์แบบตาราง (Grid Structure) โครงสร้างรูปแบบตารางนี้มีความซับซ้อนกว่า รูปแบบที่ผ่านมา การออกแบบเน้นเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่การเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้ โดยเพิ่มการเชื่อมโยง ซึ่งกันและกันระหว่างเนื้อหาแต่ละส่วนเหมาะสำหรับการแสดงให้เห็นความสัมพันธ์กันของเนื้อหา โดยเพิ่มการเชื่อมโยง กันและกันระหว่างเนื้อหาแต่ละส่วนเหมาะสำหรับการแสดงให้เห็นความสำพันธ์กันของเนื้อหา การเข้าสู่เนื้อหาของ ผู้ใช้จะไม่เป็นลักษณะเชิงเส้นตรง เนื่องจากผู้ใช้สามารถเปลี่ยนทิศทางการเข้าสู่เนื้อหาของตนเองได้ เช่น การศึกษาประวัติคอมพิวเตอร์แต่ละยุค ยุคที่ 1 (com 1) ยุคที่ 2 (com 2) ยุคที่ 3 (com 3) โดยในแต่ละยุคนั้นแบ่งเป็น หัวข้อย่อยเหมือนกันคือ หลอดสุญญากาศ (Vacuum tube) ทรานซิสเตอร์ (Transistor) และ วงจรไอซี (Integrated Circuit) ในขณะที่ผู้ใช้กำลังศึกษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 ผู้ใช้อาจศึกษาหัวข้อต่อไปก็ได้ หรือจะข้ามไปดูหัวข้อ ประวัติคอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 ก่อนก็ได้ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละยุค

                         

          2.2.4 โครงสร้างของเว็บไซต์แบบใยแมงมุม (Web Structure) โครงสร้างเว็บไซต์แบบใยแมงมุมจะมีความ ยืดหยุ่นมากที่สุด โดยเนื้อหาทุกหน้าในเว็บสามารถจะเชื่อมโยงไปถึงกันได้หมด จึงเป็นรูปแบบการเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นอิสระ ซึ่งผู้ใช้สามารถกำหนดวิธีการเข้าสู่เนื้อหาได้ด้วยตนเอง สามารถคลิกเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาแต่ละหน้าโดยอาศัยการโยงข้อความที่มีมโนทัศน์ (Concept) เหมือนกัน แต่ละหน้าจะมีเมนูเพื่อเชื่อมโยงหน้าต่าง ๆ ของเว็บไซต์ โครงสร้างลักษณะนี้จัดเป็นรูปแบบที่ไม่มีโครงสร้างที่ แน่นอนตายตัว (Unstructured) นอกจากนี้การเชื่อมโยงไม่ได้จำกัดเฉพาะเนื้อหาภายในเว็บนั้น ๆ แต่สามารถเชื่อมโยงออกไปสู่เนื้อหาจากเว็บภายนอกเพิ่มเติมได้ทำให้การเข้าสู่เนื้อหามีความหลากหลาย และสะดวกต่อผู้ใช้งาน