หน่วยที่ 5 การจัดการหน้าเว็บเพจด้วย AP Element Object

5.1 ความหมายของ AP Element

      AP Element (Absolutely Positioned Element) หรือในโปรแกรม Adobe Dreamweaver รุ่นก่อนๆ เรียกว่า เลเยอร์ (Layer) เปรียบเสมือนแผ่นใสที่สามารถใส่เนื้อหา ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ หรือสื่อมัลติมีเดียชนิดต่าง ๆ ลงไปและสามารถนำมาวางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ได้ ดดยสามารถจัดวาง AP Element แต่ละชั้นไว้ตรงตำแหน่ง ใดของเว็บเพจก็ได้

5.2 การสร้าง AP Element

      โดยสามารถสร้างได้ 2 วิธี คือ

        วิธีที่ 1 การวาดด้วยเครื่องมือ Draw AP Div มีขั้นตอนการวาดดังนี้

          1. คลิกที่ หน้าต่าง Insert เลือก แท็บ Layout

          2. คลิกที่ปุ่ม AP Div

          3. นำมาวาดตามขนาดที่ต้องการ

          4. จะได้ AP Element ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามต้องการ

                          

         วิธีที่ 2 การวาด AP Element โดยใช้คำสั่ง Insert > Layout Objects > AP Div มีขั้นตอนการวาดดังนี้

          1. คลิก ที่เมนู Insert > Layout Objects > AP Div

          2. จะได้ AP Element ตามที่ต้องการ