หน่วยที่ 8 การใช้งานเฟรมในเว็บไซต์

8.1 รู้จักเฟรมและเฟรมเซต

       เฟรม (Frame) คือ การแบ่งส่วนพื้นที่การแสดงผลหน้าเว็บเพจ ออกเป็นส่วน ๆ โดยในแต่ละส่วนจะแสดง หน้าเว็บเพจหรือไฟล์ HTML ที่แตกต่างกันได้โดยแบ่งหน้าเว็บเพจที่แสดงผลออกเป็นส่วน ๆ บันทึกเป็น ไฟล์ข้อมูลแยกเป็นอิสระจากกันอย่างชัดเจน เช่น เฟรม เมนูซ้าย เฟรมเนื้อหา เฟรมส่วนหัวเว็บ เฟรมส่วนท้าย และเฟรมเมนูขวา เป็นต้น

       ข้อดี ขอการใช้เฟรมเข้ามาช่วยในการจัดหน้าเว็บเพจ , คือ สามารถจัดการเนื้อหาได้สะดวกขึ้นเนื่องจากหน้าการแสดงผลของเว็บเพจ จะแบ่งออกเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ชัดเจน เมื่อต้องการแก้ไขส่วนใด สามารถที่จะเรียกเฟรมส่วนนั้นขึ้นมาแก้ไขได้ทันที ทำให้ประหยัดเวลาใน การพัฒนาระบบเว็บไซต์ ช่วยลดการทำงานซับซ้อนลงได้ เช่น ช่วยให้ไม่ต้องตามสร้างและแก้ไขเมนูที่เรียกใช้งาน ทุก ๆ หน้าเว็บเพจ
        ข้อเสีย ของการใช้เฟรมเข้ามาช่วยในการจัดหน้าเว็บเพจ คือ เฟรมควบคุมได้ยาก หากไม่มีการเข้าใจ เพียงพอจะทำให้การสร้างเว็บไซต์ไม่มีประสิทธิภาพได้ นอกจากนั้นเฟรมไม่สามารถนำเสนอแก่ผู้พิการทาง สายตาได้ บาง Web Browser อาจไม่สามารถเปิดเว็บเพจที่ใช้เฟรมได้และเฟรมมีการโหลดที่ช้าในครั้งแรก เพราะว่า 1 หน้าแสดงผลต้องทำการโหลดมากกว่า 1 ไฟล์เว็บเพจขึ้นไปในครั้งเดียว การสร้างเว็บไซต์โดยการ ใช้เฟรมทำให้การค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine จากเว็บไซต์ Google ค้นหาข้อมูลได้ยากลำบาก ไม่เหมาะกับการทำเว็บไซต์ประเภทขายสินค้าหรือเว็บไซต์ที่ต้องการให้ผู้เข้าชมมีจำนวนมาก การแบ่งเฟรมสามารถทำได้
        เฟรมเซ็ต (Frameset)คือ ไฟล์ HTML ที่ประกอบด้วยกลุ่มของเฟรม และคุณสมบัติต่าง ๆ ของเฟรม เช่น ขนาดของแต่ละเฟรม จำนวนเฟรมไฟล์ HTML ที่จะนำมาใช้แต่ละเฟรม รวมทั้งการเชื่อมโยงในแต่ละเฟรม

8.2 การสร้างเฟรมเซต


            การสร้างเว็บไซต์ด้วยการใช้เฟรม เพื่อให้การแสดงเนื้อหาในหน้าเว็บแบ่งออกเป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนที่แบ่งเรียกว่า เฟรม (Frame)  เพื่อให้ผู้พัฒนาเว็บไซต์สามารถจัดการกับข้อมูลแต่ละส่วนได้โดยเป็นอิสระจากกัน การสร้างเว็บไซต์ด้วยการใช้เฟรมส่วนใหญ่จะใช้กับเว็บไซต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนของเนื้อหา  เช่น E –Learning ซึ่งใช้วิธีตรึงรายการเมนูหลัก (Main Menu) ไว้ด้านซ้ายของจอภาพและให้ส่วนเนื้อหา ซึ่งจัดไว้ด้านขวาสามารถเลื่อนได้โดยใช้แถบเลื่อน (Scroll bar) สำหรับการสร้างเฟรมและเฟรมเซต พื่อนำเสนอหน้าเว็บเพจโดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆที่นิยมสร้างในโปรแกรม Adobe  Dreamweaver CS5 สามารถสร้างได้ 2 วิธีหลักคือ การสร้างเฟรมเซตแบบสำเร็จรูปและการสร้างเฟรมจากการวาดด้วยตนเอง