หน่วยที่ 9 การเพิ่มลูกเล่นเว็บไซต์

9.1 การสร้างเมนู Spry Menu Bar

      การเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์สำหรับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 นี้ได้นำ Ajax มาพัฒนาใช้กับ โปรแกรม Adobe Dreamweaver และตั้งชื่อเครื่องมือนั้นว่า spry ซึ่งถือเป็นการเขียนเว็บเพจให้ตอบโต้กับ ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวล ในส่วนของ spry Menu Bar นั้น

      การเพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์สำหรับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5 นี้ได้นำ Ajax มาพัฒนาใช้กับโปรแกรม Adobe Dreamweaver  และตั้งชื่อเครื่องมือนั้นว่า spry Manu Bar นั้นเป็นเมนูในลักษณะที่ Navigation แบบที่เมื่อเอาเมาส์ไปวางบนเมนูข้อความนั้นแล้วจะมีรายการแสดงรายละเอียดเมนูข้อความเพิ่มเติม หรือมีเมนูเพิ่มขึ้นมา ซึ่งการเขียน Navigation แบบนั้นจำเป็นต้องใช้ความรู้เรื่อง CSS แต่ตอนี้ Dreamweaver CS5 นั้นได้เตรียมเครื่องมือสำหรับสร้าง Navigation แบบง่าย ๆ ด้วย spry Manu Bar ให้ใช้ในการสร้างเว็บไซต์มืออาชีพแล้ว ซึ่งมีขั้นตอนการสร้าง spry Manu Bar ดังนี้
            1.เปิดเว็บเพจที่ต้องการแทรก Navigation ขึ้นมา
            2.คลิกตำแน่งที่ต้องการวาง spry Manu Bar
                        

            3.คลิกที่ แถบเครื่องมือ Insert เลือกแท็บ Spry  จะปรากฏเครื่องมือสำหรับสร้าง Spry ดังนี้
            4.จะปรากฏกล่องข้อความให้เลือกรูปแบบของเมนู ซึ่งมีอยู่ 2 รูปแบบคือ
                  - Horizontal : แนวนอน
                  -Vertical : แนวตั้ง
            5.เลือกรูปแบบตามที่ต้องการคลิก OK

                                        

            6.จะได้เมนูตามรูปแบบที่เลือก
            7.กำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมได้จากหน้าต่าง Properties Inspector ดังนี้

                                        

            8.พิมพ์รายการเมนูแต่ละเมนูตามรายการ
            9.จะได้เมนู ดังรูป