หน่วยที่ 10 การสร้างฟอร์มติดต่อกับฐานข้อมูล

10.1 รู้จักกับฟอร์มรับค่าข้อมูล

     ฟอร์ม (Form) คือ การสร้างหน้าจอเพื่อรับค่าข้อมูลจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ผ่านหน้าต่างของเว็บเพจ โดยหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ชม แล้วส่งไปยังเว็บเซิร์ฟเว่อร์เพื่อประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายในฟอร์ม จะประกอบด้วย อ็อบเจ็กต์ (Object) ต่าง ๆ ที่เป็นตัวรับส่งค่าข้อมูล ซึ่งมีหลายชนิด เช่น Text Field, Text Area, Checkbox, Radio Button, Select Manu / List. Jump Manu เป็นต้น

     10.1.1 หลักการทำงานของเว็บเพจในการรับค่าข้อมูลจากผู้ชม เมื่อผู้เข้าชมเว็บไซต์กรอกข้อมูลลงใน ฟอร์ม บนเว็บเพจแล้วคลิกปุ่ม Submit ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งโปรแกรมสคริปต์หรือ แอปพลิเคชั่น ที่กำหนดไว้จะนำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผล ดังนั้นการทำงานของฟอร์มจะต้องมีองค์ประกอบ เพิ่มขึ้นจากเว็บเพจปกติ 2 อย่าง คือ

  1. ฟอร์มบนเว็บเพจเพื่อใช้รับค่าข้อมูลจากผู้ชม
  2. โปรแกรมบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อประมวลผลข้อมูลและส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ชม

     สำหรับโปรแกรมที่ใช้ประมวลผลข้อมูลจากฟอร์ม นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของงานแต่ละอย่าง  ดังนั้นจึงต้อง ใช้โปรแกรมที่ถูกเขียนมาโดยเฉพาะ ซึ่งโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์จะเป็นเพียงตัวกลาง ที่คอยรับส่งข้อมูลให้เท่านั้น โปรแกรมดังกล่าวจะใช้ทำงานอะไรและเขียนขึ้นด้วยภาษาใดก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้ว นิยมใช้ภาษาประเภทที่ เรียกว่า “สคริปต์” (script) เช่น PHP,ASP เป็นต้น

                                   

     10.1.2 องค์ประกอบของฟอร์ม การสร้างฟอร์มเพื่อรับค่าข้อมูลบนเว็บเพจประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

                                   
          1.ตัวฟอร์ม (From) เป็นโครงสร้างที่ใช่กำหนดขอบเขตของฟอร์ม แท็กที่ใช้ คือ <form>…</form> โดยจะกำหนดขอบเขตของฟอร์มซึ่งจะปรากฏเป็นกรอบเส้นประสีแดงบนวินโดว์ Document
          2.ฟอร์มวัตถุ (From Object) เป็นองค์ประกอบสำหรับใช้สร้างฟิลด์เพื่อรับข้อมูลจากผู้ชมโดยมีให้เลือกหลาย ชนิด ขึ้นอยู่กับลักษณะเงื่อนไขและข้อมูลที่ต้องการรับค่าข้อมูลเข้ามาในระบบนั้น
          3.ปุ่ม Submit และ Reset ปุ่ม Submit ใช้สำหรับส่งข้อมูลจากฟอร์มไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนปุ่ม Reset ใช้ล้างข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในฟอร์มกลับเป็นค่าเริ่มต้น
          4.องค์ประกอบอื่น ๆ คือ เนื้อหาปกติของเว็บเพจที่ถูกนำไปใสไว้ในฟอร์ม เช่น คำอธิบายวิธีกรอกข้อมูลลง ในฟอร์ม ภาพกราฟิกสำหรับตกแต่งฟอร์มและตารางที่ช่วยจัดตำแหน่งของ อ็อบเจกต์ต่าง ๆในฟอร์มให้สวยงาม