ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ 


สื่อการเรียนการสอน ออนไลน์ วิชา การสร้างเว็บไซต์ รหัส 2204-2009
จัดทำขึ้นเพื่อประกอบวิชาโครงการ เนื้อหาแต่ละบทประกอบด้วยเรื่องต่อไปนี้


  1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์
  2 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์
  3 การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5
  4 การสร้างเว็บไซต์ใหม่ ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5
  5 การจัดการหน้าเว็บเพจด้วย AP Element Object
  6 การตกแต่งหน้าเว็บไซต์ด้วยภาพข้อความและมัลติมีเดีย
  7 การสร้างตารางเพื่อใช้งานในเว็บไซต์
  8 การใช้งานเฟรมในเว็บไซต์
  9 เพิ่มลูกเล่นให้กับเว็บไซต์
  10 การสร้างฟอร์มติดต่อกับฐานข้อมูล
  11 การลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลการ
  12 การอัพโหลดเว็บไซต์สู่อินเตอร์เน็ต

ตัวอย่างผลงานเว็บไซต์

ผลงานเว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยโปรแกรม Dreamweaver