Main menu th-TH

สถิติผู้เยี่ยมชม

485682
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
633
745
2385
468668
22482
46951
485682

2019-08-21 11:41
นางสาววรวรรณ ลาพงค์ 1 นางสาวสุกัญญา เชตวัน 0 นางสาวอรดา เผดิม 3
นางสาววราภรณ์ พรมสอน 0 นางสาวสุขกานดา เสนคราม 0 นางสาวอรทัย น้ำใจดี 0
นางสาววัชราภรณ์ ศาสนา 2 นางสาวสุชาดา พงค์พีระ 1 นางสาวอรสา สีนามบุรี 0
นางสาววันนิสา ธรรมธร 0 นางสาวสุทธิดา วันสาย 0 นางสาวอริษา บุญประดิษฐ์ 0
นางสาววารุณี แหล่งสุข 5 นางสาวสุธาสินี สุทาบุญ 4 นางสาวอริสา สามกษัตริย์ 0
นางสาววิชุดา ยมมา 0 นางสาวสุพิชชา ปัตถานะ 1 นายอาทิตย์ ศรีปัตเนตร 1
นางสาวศยามล โนนสูง 0 นางสาวสุภัชชา ใยอิ้ม 0 นางสาวอารยา หอมเสน 0
นางสาวศศิมล คลอพิมาย 1 นางสาวสุภัสสร เดชวงษ์ 2 นางสาวเกตกนก กายแก้ว 0
นางสาวศิริภัทร ทวีสุข 0 นางสาวหทัยชนก ทัดแก้ว 3 นางสาวเกษมณี แซ่โง้ว 3
นางสาวศิริลักษณ์ จรูญแสง 0 นายอนุชา แดงพวน 0 นางสาวเจนจิรา กาญจรัส 2
นางสาวสร้อยทิพย์ คำเพ็ชร 2 นางสาวอมรรัตน์ เกษมศรี 3 นางสาวสุภาพร กองสุข 4
นางสาวสิดารัศมิ์ สายแก้ว 2 นางสาวอรชร อุทัย 3 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีโพธิ์ 0
            นางสาวกฤติยาพร จำปา 0

การแก้ ให้แก้ดังนี้ คะแนน 0 ให้คัด 100 รอบ คะแนน 1-2  70 รอบ คะแนน 3 คะแนน 50 รอบ คะแนน 4 คะแนน 10 รอบ

  1. จงเขียนผังงานแสดงวิธีการรัปประทานยาที่แบ่งขนาดรับประทานตามอายุของผู้ทานดังนี้

อายุ มากกว่า 10 ปี รับประทาน 2 เม็ด อายุมากว่า 3 ปี รับประทาน 1 เม็ด อายุมากกว่า 1 ปี รับประทาน ½ เม็ด แรกเกิดถึง 1 ปี (5 คะแนน)