Main menu th-TH

สถิติผู้เยี่ยมชม

485675
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
626
745
2378
468668
22475
46951
485675

2019-08-21 11:26

ประกาศคะแนนสอบ logic คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  กลุ่ม พค23 คลิกดู เฉลยข้อสอบพีชคณิตบูลีน 

นางสาววรวรรณ ลาพงค์ 2 นางสาววิชุดา ยมมา ขาด นางสาวสร้อยทิพย์ คำเพ็ชร 5 นางสาวสุทธิดา วันสาย 10
นางสาววราภรณ์ พรมสอน 9 นางสาวศยามล โนนสูง 6 นางสาวสิดารัศมิ์ สายแก้ว 0 นางสาวสุธาสินี สุทาบุญ 2
นางสาววัชราภรณ์ ศาสนา 7 นางสาวศศิมล คลอพิมาย 0 นางสาวสุกัญญา เชตวัน 0 นางสาวสุพิชชา ปัตถานะ 5
นางสาววันนิสา ธรรมธร 5 นางสาวศิริภัทร ทวีสุข 5 นางสาวสุขกานดา เสนคราม 2 นางสาวสุภัชชา ใยอิ้ม 5
นางสาววารุณี แหล่งสุข 8 นางสาวศิริลักษณ์ จรูญแสง 4 นางสาวสุชาดา พงค์พีระ 2 นางสาวสุภัสสร เดชวงษ์ 2
นางสาวอารยา หอมเสน 5 นางสาวหทัยชนก ทัดแก้ว 10 นางสาวอรทัย น้ำใจดี ขาด นางสาวกมลลักษณ์ ศรีโพธิ์ ขร
นางสาวเกตกนก กายแก้ว 7 นายอนุชา แดงพวน 7 นางสาวอรสา สีนามบุรี ขร นางสาวกฤติยาพร จำปา 5
นางสาวเกษมณี แซ่โง้ว 8 นางสาวอมรรัตน์ เกษมศรี 0 นางสาวอริษา บุญประดิษฐ์ 2 นางสาวอริสา สามกษัตริย์ ขร
นางสาวเจนจิรา กาญจรัส 2 นางสาวอรชร อุทัย 7 นางสาวอรดา เผดิม 7 นายอาทิตย์ ศรีปัตเนตร 8
นางสาวสุภาพร กองสุข 5                  

ผ่านอยู่ที่ 8 คะแนน นักเรียนนักศึกษาที่ได้ 7 สามารถเลือกไม่ทำรายงานแก้ก็ได้ คนที่เขียนรายงานแก้ จะผ่านที่ 7 คะแนน 
อัตราส่วน 0 คะแนน 100 รอบ คะแนนในช่วง 1-2 คะแนน  70 รอบ  คะแนนในช่วง 3-4 คะแนน 50 รอบ คะแนน  คะแนนในช่วง 5-6 คะแนน 10 รอบ