โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง หลักสูตร กลยุทธในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา รหัสหลักสูตร 625182013 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร TVET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ https://photos.app.goo.gl/9KxUpum2q2LYhX9p8
อกสารอ้างอิง : https://sites.google.com/rmutsv.ac.th/vectraining/home